Fællesbetingelser

Vinzent A/S & Vinzent Entreprise ApS
Fællesbetingelser for Underentreprise

I Generelt

Fællesbetingelser for underentreprise gælder for alle aftaler, der indgås mellem underentreprenører, leverandører og Vinzent A/S samt Vinzent Entreprise ApS (i det følgende kaldet VI).

​Gældende grundlag er ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB92) med følgende supplerende betingelser til AB92 samt VI’s generelle betingelser.

II Supplerende betingelser til AB92

A. Aftalegrundlag.

§ 1 stk. 2
Ved ”bygherren” forstås VI og ved ”entreprenøren” forstås underentreprenøren eller leverandøren.

§ 2 stk. 2
VI forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud.
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med arbejdspladsen og de lokale forhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab accepteres ikke.

§ 3 stk. 1
Krav om udregningsvederlag accepteres ikke.

§ 3 stk. 5
Med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet er acceptfristen 60 arbejdsdage.

§ 4 stk. 1
VI benytter almindeligvis følgende aftalegrundlag ved kontraktindgåelse:

1. Underentreprisekontrakten

2. Udbudsbrev fra VI

3. Nærværende fællesbetingelser inkl. AB92

4. Projektmateriale som er vedtaget efter tilbudsdagen

5. Udbudsmateriale som er vedtaget efter tilbudsdagen

6. De for entreprisen gældende tegninger, beskrivelser, tidsplan mv.

7. Underentreprenørens tilbud.

Ved uoverensstemmelser skal dokumenterne gælde i den nævnte rækkefølge.

§ 5 stk. 1
Transport kan alene gives til pengeinstitut i Danmark og skal gælde hele entreprisesummen/restentreprisesummen.

​Det skal fremgå af transporten, at pengeinstituttet respekterer, at modregning af tilgodehavender på andre entrepriser og af andre koncernselskaber (samtlige virksomheder under VI) tilgodehavender går forud for transporten.

§ 5 stk. 4
Såfremt dele af entreprisen forudsættes overladt til andre end entreprenøren selv, skal dette oplyses til og godkendes af VI.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring.

​§ 6 stk. 1
Der kræves ikke arbejdsgaranti fra underentreprenøren ved underentreprisesummer på kr. 50.000,00 ekskl. moms eller derunder.

Indtil forskriftsmæssig sikkerhed er stillet kan VI foretage tilbageholdelse af indtil 15% af underentreprisesummen.

§ 7 stk. 1
VI stiller ikke sikkerhed.

C. Entreprisens udførelse.

​§ 10
Underentrepriseaftalen indgås på samme vilkår som VI har over for sin bygherre og der udbetales ikke for ydelser til underentreprenøren som VI ikke kan få honoreret hos sin bygherre.

§ 11 stk. 1
Underentreprenøren skal ved indkaldelse deltage i projektgennemgangsmøder med VI og eventuelle projekterende teknikere.

§ 11 stk. 3
Entreprenøren skal også give VI’s bygherre og dennes tilsyn adgang til at følge og kontrollere arbejdet.

§ 12 stk. 1
Underentreprenøren har vedligeholdelsespligten og bærer risikoen for sit arbejde i samme omfang og udstrækning som VI tilsvarende hæftelse herfor i forhold til bygherren. Dette gælder også for ydelser, der præsteres som regningsarbejder.

§ 12 stk. 4
Der henvises til tilføjelsen til § 12 stk. 1, der udtømmende regulerer forholdet.

§ 14 stk. 2
Ethvert ændringsarbejde skal være skriftlige aftalt i form af aftaleseddel, der er underskrevet af VI’s projektleder. Det påhviler underentreprenøren at tage initiativ hertil. En tilsvarende klar aftale, der fremgår af et godkendt byggemødereferat eller hermed ligestillet ordre/bekræftelse, sidestilles dog med nævnte aftaleseddel. Er disse ufravigelige formkrav ikke opfyldt, er ydelsen at betragte som en gratisydelse, og ethvert ekstrakrav kan afvises.

​Økonomi entreprenører imellem er VI uvedkommende.

§ 17
VI gennemser fremsendte tegninger og andet materiale fra entreprenøren, men har på ingen måde ansvar for eventuelle fejl på tegninger og andet materiale fra entreprenøren.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse.

​§ 22
VI forbeholder sig ret til ved betaling at modregne krav mod entreprenøren på andre entrepriser, herunder også krav som andre selskaber, der helt eller delvist af VI måtte have mod entreprenøren.

Aconto betaling til entreprenøren vil ske når VI modtager betaling fra bygherre, løbende måned + 30 dage.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse.

​§ 24 stk. 1
Underentreprenøren skal tåle den ved tilføjelsen til § 26 omtalte (eventuelle) tidsforskydning uden ændring af det til arbejdets udførelse forudsatte antal arbejdsdage.

§ 25 stk. 1
Ved underentreprenørens ansvarspådragende forsinkelse af en aftalt del- eller sluttermin – eller hvor der foreligger åbenbar fare for sådan misligholdelse – er underentreprenøren forpligtet til omgående at præstere vederlagsfri forcering ved mærkbar opmanding og/eller indsættelse af yderligere materiel mv.

Efterkommes et skriftligt påkrav herom fra VI ikke – eller skønnes underentreprenørens forcering trods påkrav ikke tilstrækkelig virksom – kan VI når terminen er overskredet, indsætte de påkrævede forceringsressourcer for underentreprenørens regning.

Indsættelse af forceringsressourcer indebærer ikke nogen ændring af underentreprenørens vedligeholdelsespligt eller for risikoen for det pågældende arbejdes fulde konditionsmæssighed.

§ 26 stk. 1
Ved udarbejdelse af detailtidsplaner m. for underentreprenørerne har VI – indtil 10 arbejdsdage før den planlagte tid for aktiviteternes iværksættelse på byggepladsen – ret til at kræve, at underentreprenøren affinder sig med op til 30 arbejdsdages parallel tidsforskydning af entreprisens start- og færdiggørelsestermin.

§ 27 stk. 3
Den under § 26 stk. 1 og § 24 stk. 1 omtalte tidsforskydning giver ikke ret til erstatning eller godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering.

​§ 28 stk. 4
Aflevering til VI sker samtidig med, at VI afleverer til VI’s bygherre.

l. Særligt om ophævelse.

​§ 40 stk. 1
Der henvises til tilføjelsen til § 25 stk. 1 om mulig forceringsindgreb ved underentreprenørens ansvarspådragende forsinkelse.

Underentrepriseaftalen kan ophæves uden varsel, hvis underentreprenøren benytter illegal arbejdskraft.

Tilsvarende gælder, hvor arbejdsforhold hos underentreprenøren resulterer i krav fra faglige organisationer om at indgå en kollektiv overenskomst og dette medfører – eller må forventes at medføre – en lovlig konflikt, der standser eller forsinker arbejdet.

J. Tvister.

​§ 47 stk. 1
Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomheder således, at

Voldgiftsretten sættes nærmest ved VI’s adresse.

​Alle retsspørgsmål der måtte opstå i anledning af aftalen skal bedømmes efter dansk ret.

​Tvister der ikke er undergivet voldgift skal anlægges ved de almindelige domstole ved VI’s hjemting.

III VI’s generelle betingelser.

1. Byggeplads.

​Entreprenøren forestår egen affaldshåndtering. Ved mangelfuld oprydning, som ikke med sikkerhed kan henføres til en eller flere bestemte af VI’s underentreprenører, er VI berettiget til at lade oprydningen udføre og fordele forholdsmæssigt mellem de af VI’s beskæftigede entreprenører på byggepladsen.

​Entreprenøren sørger for levering og tilslutning af materiel- toilet og mandskabsskur samt stillads, byggelift og andre hjælperedskaber – alt i lovmæssigt omfang.

​VI afsætter byggeriets hovedlinjer samt et højdefixpunkt. Efter denne afsætning er VI uden ansvar for beskadigelser eller fejlafsætninger.

​El-entreprenøren etablerer byggestrøm og VVS-entreprenøren etablerer byggevand, og vedligeholder dette igennem hele byggeperioden, herunder frostsikrer byggevand i vinterperioder.

2. Sikkerhed og sundhed.

​Byggeriet anmeldes til Arbejdstilsynet og entreprenøren har ansvaret for at overholde alle sikkerhedsbestemmelser og deltage i sikkerhedsmøder.

​Entreprenøren skal deltage aktivt i styringen af risici ved egne arbejder.

​Entreprenøren kan blive pålagt at bortvise egne medarbejdere fra byggepladsen ved overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser.

​Entreprenøren skal forestå egen APV.

3. Kvalitetssikring.

​Entreprenøren skal før arbejdet igangsættes have fremsendt dokumentation for, at entreprenøren har og anvender et godkendt kontrolsystem, der indeholder et for den aftalte ydelse sædvanlig kvalitetsstyring, herunder kvalitets-dokumentation drifts- og vedligeholdelsesmateriale m.v.

Kvalitetssikringsdokumenter, som bruges i eget kvalitetssikringssystem, samt kontrolskemaer der evt. udleveres af VI, skal være afleveret i udfyldt stand inden sidste rate kan udbetales.

​Den samlede kvalitetsplan for en entreprise udarbejdes af underentreprenøren/leverandøren og består af en generel del vedrørende organisation, styring og rutiner, samt en specifik del vedrørende den for entreprisen planlagte kontrolindsats og dokumentation, hvor al kvalitetskontrol skal dokumenteres.

4. Vinterforanstaltninger.

​Byggeriet skal i vinterperioden gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse herom.

​Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre de overenskomstmæssige vinterydelser og medregne udgiften hertil i tilbudssummen.

​Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre særlige vinterforanstaltninger (ikke overenskomstmæssige foranstaltninger) samt eventuel snerydning på egne arbejdsområder. Sådanne foranstaltninger kan kun iværksættes som ekstra arbejder efter forudgående skriftlig aftale med VI’s projektleder.​